ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Οι σχετιζόμενες με τη μισθοδοσία παρεχόμενες υπηρεσίες , καθορίζονται από την φορολογική και εργατική νομοθεσία και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας
  • Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσίας (ΑΠΔ,ΦΜΥ,κλπ.)
  • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων